caremailfacebookinstagramlinkedintwitter

Relacje inwestorskie

O FIRMIE

ELIMEN CITY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

ELIMEN CITY S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000559220, NIP: 7811910610, REGON: 361575070.
Kapitał zakładowy: 100 000,00 złotych, opłacony w całości.